© Praktijk Angeliet Gildenpad 16, 6905 va Zevenaar  info@praktijkangeliet.nl

AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat wij:

Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. PRIVACY OP DE ZORGNOTA Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden. Uw naam, adres en woonplaats Uw geboortedatum De datum van de behandeling Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’ Zorgverzekeraar en nummer Kosten van een consult Disclaimer Aan de inhoud van de pagina's van deze website kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend, evenmin is Praktijk Angeliet aansprakelijk voor het gebruik van informatie en/ of beslissingen die genomen worden op basis van informatie op deze website. Praktijk Angeliet is niet aansprakelijk voor informatie beschikbaar gesteld via derden op deze website en/ of informatie die via deze website door middel van "links" verkregen wordt.

Privacy & Disclaimer

Praktijk Angeliet
Energetischepraktijk